Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t*jh STAAT EN OORLOG. 1785. 105

Extratï uit het Register der Refolutien van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden yan de Staaten van Holland en Westvriesland, genomen op

Den 31 January 1785.

Ter Executie van hun Edele Groot Mog. Refolutie van heeden, voor zoo verre de G- committeerde Raaden daar by zyn gequalificeert , om met zyn Hoogheid ten fpoedigfteu te overleggen, hoedanige Compagnien en uit welke Frontieren herwaards gouden kunnen worden gedetacheert om aan de Julh'tie des noods de vereischte fterke hand te bieden.

Is na voorgaande deliberatie goedgevonden en verftaan tot het afleggen van de voorfz. Commisfie te verzoeken en te co nmitteeren , zoo als verzogt en gecommitteert worden by deeze, de'Heeren de Roo van Westmaas en van Leeuwen, hun Edele Mog. meede Broederen in Raade , met verzoek om zig daar van met den eerften te acquiteeren.

Den j< February 1785. ,

De Heeren de Roo van Westmaas en van Leeuwen, hebben aan hun Edele Mog. gerapporteert, dat zy zig op gisteren aanllonds by zyn Hoogheid hadden geacquiteert van de Commisfie waar meede hun Edele Mogende hun hadden gelieven chargeeren, en dat door Hoogstdezelve geantwoort zynde dat binnen eenige weinige dagen de nodige ordres zoude ftellen ten einde eenige Troupes van de Frontieren , binnen deeze refidentie te doen komen, zy Heeren Gecommitteerden daar op hadden G 5 ge-

Sluiten