Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 fes. ZAAKEN VAN

gezegd, dat zulks heeden avond nog konde gefchieden en dat presteerde , te meer dewyl de Refolutie van hun Edele Groot Mog; zonder refumtie was genoomen en gearresteert.

Waar op gedelibereert en welgemelde Hee« ren voor derzelver genoomen moeite en gedaan Rapport bedakt zynde, is goedgevonden en verdaan, dat hier van op heeden aan hun Edele Groot Mog. kennisfe zal worden gegeeven.

(Onder Hond)

Accordeert met het voorfz. Register.

(Was get.)

a. j. ROYER.

En heeft de Raadpenfionaris by de voorfz. geleegenw heid «communiceert, dat hy -Joor een B liet van zyn Holheid was geinformeerr, „ dat, zoo het de intentie van hun Edele Groot Mog. zoude mogen zyn " om meerder Troupes hier in da environs te heb" ben zyn Hoogheid het beste oordeelde , de twee " Esquadrons, die te Rotterdam zyn, door de twee, " die te Zevenbergen zyn , te doen aflosfen, en als " dan het geheele Regiment Guardes te Paard te ver!' zaamelen in 's Hage, of wel een Bataillon Infanterle uit Geertruidenberg of de Langftraat herwaards " ie doen marcheeren; dat zyn Hoogheid zyne ge" darten 'er over zoude laaten gaan , en , zoo veel " mögelvk, zonder de Frontieren te ontbiooten, zou" de traeten aan het verlangen der Heeren Staaten te " voldoen "

" Waar op eedelibereert zynde , is goedgevonden en v. i liaan de Heeren Gecommitteerde Raaden voor derzélver voorfz. verrigte by deeze te bedanken, en op hei "een verder door den Raadpenfionaris is gecom-

Sluiten