Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

int STAAT EN OORLOG. 1785. ir$

Waar op gedelibereert zynde hebben hun Edele Gr. Mog. na dankzegging aan de Heeren Gecommitteerde Raaden voor hunne genoome moeite met approbatie van hun'verrigte, zig de voorfz. fchikking tot verfterking van het Guarnifoen van den Haag laaten welge. vallen.

Accordeert met de voorfiv Refolutien.

XXIX. Refolutien van hun Ed. Gr. Mogende omtrent oproerige beweegingen ia het Land van Foorne; met de Bylagen, bi datis 28 january, 2, 8 February 1785.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Gouda hebbek ter Vergadering vobrgédraagen , dat zy Heeren Gedeputeerden in het zeekere waren oilderrigt geworden , hoe op den 25 en 26 dezer , in den Lande van Voorne, zeer verregaande tumultueufe beweegingen wa* ren ontitaan , by welken niet alleen de Schouten van het Nieuwland, en den Nieuw en-Hoorn , u hunne Per. foonen , geduurende het waarneemen hunner bedieninge, by gelegenheid der loóting ten platten Lande, zeer veel avanies waren aangedaan, maar ook de laatfle door een geattroupeerde menigte , onder het flaan van den Trommel , na zyn vertrek uit den Nieuwen-Hoorn , was te . rug gehaald , en feitelyk gedwongen tot het draagen van Orange Linten, welken men ten deeze tot Oproerleufen misbruikte , en alle welke faitelykheden zy Heeren Gedeputeerden verder vernamen van dien aart te zyn , dat a. zelve eerlang zouden kunnen overflaan tot de Stad Brieile, waaroe, volgens dezelve informatien, eeti gegronde vrees zoude exteeren; dat zy Hjeren Gedeputeerden vermeend hadden >!e bovengemelde informatien re rröiten brengen in den fchoot van hun EJele Grooc Mogen ie, en tot mamtien der rust en beveiliging van 's Lands Ingezetenen , tegen allen overlast en geweld, hoogstdez?lven in confideraXXVII. dkel. H tie

Sluiten