Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 fsb. ZAAKEN VAN

178S.

en Nieuwenhoorn zyn voorgevallen, eerlang zouden kunnen overflaan tot Onze Stad , en waar toe, volgens informatien aan Edele Groot Mog» gedaan, gegronde vreeze word geapprehendeert.

Waar omtrent wy, zullende gehoorzaamelyk dienen van berigt , de vryheid neemen , en de. eere hebben, daar toe aan U Edele Groot Mog. hier benevens te doen aankoomen , het inleggend" Extracr. onzer Refolutie, genomen na lectuure van U Edele Groot Mog. bovengemelde Misfive en Refolutie benevens de Waarfchouwing , op heeden door ons gedaan publiceeren.

Waar aan wy ons volkomen refereerende, in vertrouwen, aan de beveelen van UEdele Groot Mog. te hebben voldaan , fteeds zullen bidden voor den voorfpoed van hoogstderzelver Resjeeringe , en na U Edele Groot Mog. in de protecrie Godes aanbevoolen te hebben, blyven

edele groot moc. heeren,

(Onder Hond)

U Edele Groot Mog. onderdanige Dienaaren.

Burgemeefteren en Regeerder» der Stad Brielle,

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve.

Gefchreven

in den Brielle (Was get.)

den 31 Jan.

I785. c. w, hoger waard.

Ex*

Sluiten