Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii8 feb. ZAAKEN VAN 1785»

en fommigen daar van, by het dtinken van goed Bier, daar by verblyven, tot het klinker fluiten der Poorten , en dat wegens het voorgevallene by de Dorpen voorgemeld, veelligt ook binnen deeze Srad , aisdan eenige onaangenanme gebeurtenisfen zouden kunnen voorkomen , en onaangenaame fintes hebben , waar tegen by tydjge goede maatregelen te neemen , in zyn begin , zoude behooren te worden voorzien , op de beste wyze doenlyk, zoo nogcans, dat by onvethoopten voorkomingen van moedwillige exceslen , attroupeeringen tot combustu* eufe beweegingen , alsdan, naar omftandigheid efficacieufe middelen van bedwang en tegenftand, dadelyk zouden moeten worden te werk gevleid ; proponeerende hun Edele Groot Achtbaarhedens, de gedagten en het goedvinden van deeze Vergadering deswegens te mogen verneemen: Waar op, na dat Heeren Burgemeefteren zyn bedankt geworden , voor derzelver prompte attentie in deezen, is na deliberatie, met eenpaai igheid goedgevonden, dat, offchoon niemand der Leden van deeze Vergadering , op eenige vaste grond , meerder bewustheid is draagende van de gebeurtenis in de Dorpen boven gemeld , die geheel buiten de directie van deeze Regeering zyn, en dat hun Edele Achtb. geen reeden hebben van te vermoeden , dat gemelde Huisluiden voorneemens zouden zyn , buiten eenig de minfte reedens daar toe te excogiteeren, eenig exces , ongeoorloftheid of combuftueufe beweeging te maaken , nogtans voorzorgshalven, tot onderhouding van de onafgebrooke goede ordre, rust en tranquiliteit binnen deeze Stad, gerefolveerd word, eerfte. lyk, dat de Heer van Oosten, Stadhouder van den Hoog Edele Heer Bailliuw deezer Stad , en Lande van Voorne , zal worden

ver-

Sluiten