Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laa feb. ZAAKEN VAN

Dingsdag den 8 February 1785,

Ontfangen een Misfive van Bailliuw en Leenmannen van den Lande van Voorne gefchreeven in den Briel den deezer, waar nevens, tot voldoening aan het van hun gerequireert berigt by Refolutie van den 28 der voorleéde maand, aan hun Ed. Gr. Mog, toezenden de Extracten uit hunne Notulen, raakende hunne handelingen omtrent het voorgevallene, zoo in het Nieuwland als in den Nieuwenhoorn, breeder hier na geinfereert.

edele groot mogende heeren!

By ons ontfangen zynde U Ed, Gr. Mog. Refolutie en Misfive van den 28 Iaastleedfn, houdende, dat door de Heeren Gedeputeerden der Stad Gouda, ten zeiven dage in U Ed. Gr. Mog. Vergadering voorgedragen zynde , dat zy Heeren Gedeputeerden, in het zeekere waren onderrigt geworden, hoe op den 25 en 26 bevoorens , in den Lande van Voorne zeer verregaande tumultueufe beweegingen waren ontftaan, by welken niet alleen de Schou, ten 'van het Nieuwland en den Nieuwenhoorn in hunne Perfoonen geduurende het waarneemen hunner bedieningen, by geleegenheid der Loting ten platte Lande, zeer veel avanies waren aangedaan, maar ook de laaften door een geatrou» peerde meenigte, onder het fiaan van de Trommel naar zyn vertrek uit den Nieuwen-Hoorn was te rug gehaald en feitelyk gedwongen tot het dragen van Oranje-Linten , welke feitelykheden zy Heeren Gedeputeerden verder vernamen van dien aart te zyn , dat dezelve eerlang zouden kunnen overflaan tot de Stad Brielle, waar toe, volgens dezelve informatien een gegronde vrees zoude exteeren.

En dat ü Ed. Gr. Mog. over zulks , na voorgaande deliberatie, hebben goedgevonden, ons aan te fchryven, om met de allereerfte,

aan

Sluiten