Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 ïei. ZAAKEN VAN If8j.

„ van de Heer Schout van Andel, als Ex„ presfe uit den Nieuwenhoorn was afge,, zonden. om zyn Edele uit naam van ge„ melde Schout te verzoeken, de verzogte „ hulp of adfiftentie niet te zenden , be.

grypende hy Schout dat de omftandighe„ den in het voornoemde Dorp thans zoo,, danig waren, dat de adfiltentie in deezé

aldaar meer kwaad als goed zou le ver-

oorzaaken."

Dat hy Stadhouder daar op aan bovengemelde Scheigrond had geantwoord , dat hoe zeer gereed was , na dat de Wagen zoude ingefpannen zyn, zig met de Boodé van dit Collegie na den Nieuwenhoorn te begeeven; hy als nu op de voornoemde door hem gedaane boodfchap als Scheepen, en dus als een legaal Perfoon van de Heer van Andel afgezonden, by provifie deszelfs reis derwaarts zoude ftaaken, begrypende, dat de Heer Van Andel als daar in loco zynde, belt over de omftandigheeden aldaar konde oordeelen, met verdere byvoeginge nogtans, dat hy Scheepen uit naam van hem Stadhouder, aan de Heer van Andel zoude zeggen, dat om die bovengemelde geallegueerde redenen, by provifie zoude fupercadeeren , dog in gevalle hy Schout bemerkte, dat de beweegingen aldaar wederom aanwakkerden , en hy op nieuws oor-' deelde deszelfs Perfoon niet veilig achte te zyn , hy Schout dan terftond per Misfive of anderzints, kennisfe daar van zoude wilJen geven, en dat zyn Ed. alsdan met alle fpoed hem de gefchiklte hulp zoude doen geworden, met welke boodfchap den voornoemde Scheepen Scheygrond ruim een uur vertrokken zynde, den meergemelde Schout van Andel, door deszelfs Schoonbroeder de Beer, aan hem Stadhouder heeft doen zeggen, dar hy reeds zeer wel, in deeze Stad was gearriveert. Dat

Sluiten