Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïj8 fsb. ZAAKEN VAN

gehouden , en den inhoud van onze gemelde M'sfive alleen hebben getendeerr ; daar wv gehoopt hadden, dat dezelve zonder verdere zwjj. righei 1 zouden zyn verkreegen , uit confidentie van de faciliteit, welke door U E iele Gi. M >g. is betoond , omtrent de in ftaat Reling en de fenfie van het Retranchement aan de Grebbe, gepaard met U E Iele Gr. Mog. favorabele deliberatie nopens de drie overige pointen , waaraan de Heeren Staa.en van Utiecht en derzelver Gedeputeerden de vcorfz. verzogte coiculien mede hebben gelieven te accrocheeren.

Dan dewyl zig thans geen hoop fchynt op te doen , dat welgemelde Heeren Staaten zonder U Edele Gr. Mog. favorabele Refolutie , omtrent deeze nog in deliberatie zynde pointen, het aanleggen der Fort fica ie werken cp derzelver Territoir, welke wy by onze requiiitie hebben in het oog gehad, zullen gelieven te permitteeren , en dat de volftreklte noodzaakelyktieid nogthans volgens onze gedagten vorderd , dat deeze Werken zonder tydverzuim wer len aangelegd , als ftrekkende tot het perfecleeren der Hollandfche Waterlinie, welke al verondeift ld men dat het R. ttanchement aan de Greb op den behoorlyken tyd volkomen zal konnen worden in Haar gefteld en gedefendeert , by het onverhoopt overweldigen van het zelve , doch altoos is en blyft het eenigfte , ftciklte en laailte Bolwerk van deeze Provincie, zoo vleyen wy ons, dat U Ed. Gr. Mog. het ons wel ten goede zullen gelieven te duiden, dat wy by deeze gelegenheid eenigzins anticipeeren ten aanzien van het uiten onzer gedagten , omtrent de drie gemelde pointen , welkers examen en discusfie ö Ed. Gr. Mog. by hoogstderzelver gemelde Refolutie van den 20 January deezes jaars, met ons in een groot Befogne nebben gelieven commisforiaal te maaken.

En het zy ons vervolgens gepermitteert, Edele Gr. Mog. Heeren, by deeze aan U Ed. Gr.

Mog.

Sluiten