Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1785. itfy

gaande bedagt te zyn, en alzoo deeze Pro. vincie van kleine uitgeftrektheid en onvermogen is , en dus niet in ftaat zoude zyn om teffens tot het behoud van hunne Meede-Bondgenooten te kunnen contribueeren zoo veel hun Edele Mog. wel zouden wenfchen, wanneer dezelven alken haare eigen defenfie zouden verpiigt zyn op zig te n?e. men , willen hun Ed. Mog. niet ontveinzen, dat zig zouden genoodzaakt zien, zoo lange met verfcheide Contributien ten behoeve der Generaliteit, te fuperfederen, en derzelver quotes deswegens tot haare Hgene behoudenis, waar toe tog alle gemetnfc-iap. pciyke Contributien geacht moeten word-n principaal geintroluceert te zyn , te employeeren. Dan, hun Edele Gr. Mog. hebben te veel doorzigt in het geene de verpligtirg ten voordeele haarer eigene Ingezetenen, te gelyk met die van het algemeene Bondgenootfchap van Hoogstdezel. ven komt af te eisfchen, om ons een ogenblik te doen twyfièlen aan de genegenheid om dadelyk tot beide met hun Edele Mog. meede te werken, dus wy deeze eindigende , hartelyk wenfehen , dat de Albeftiarder, welke deeze Republicq zoo aanmeikelyk heeft bevoordeeld en tot hier toe uit alle gevaaren gered, dezelve verder zal zegenen en in zyne alles vermogende bede genadiglyk gelieven te neemen, en hier ;oe ook den Geest van eensgezindheid, het ware, zoo niet eenige middel, gefchikt om dit Gemeenebest verder beftendig te djen welvaren , over de hooge Bondgenooten , en mitsdien ook over hun Edele Gr. Mog. uitftorten en Hoogstdezelven kragtig tot het algemeen welzyn te doen meedewerken, en clzulks ook met hun Edele Mog. de Heeren Staaten dezer Provincie alles aanwenden wat tot het gewenschte doeliende, zoo k 3 nood-

Sluiten