Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. i7gs, I?I

bet geen de ondervinding op dat refpecl reeds zedert eenigen tyd ongelukkiglyk had geleerd , als van het g-ene meer byzonder nog dienaangaande ter kennisfè van Heeren Gecomthitteerde Ragden, doör den Advocaat Fiscaal Luyken was gekomen , gemeend hadden , nier te mogen nalaaten , om de biykbaare nuttigheid en noodzaakelykheii van de voorgeilagf> voorziemng, als mamfestelyk tot bevordering der gemelde fa. lutaire einden moetende (trekken, ten'fterldter) aan hun Edele Groot Mog, aan te pryzen , terwyl zy particulierlyk ro? geëximineerd en overwogen hebbende eene Concept Publicatie door den gemelden A ivocaar Fiscaal ontworpen, en op requifi.ie van het Bef itjne aan het zelve door Heeren Commisfirüfen uit het Collegie van Heeren Gecommitteerde Raaden, geëxhibserd, dezelve meede bevonden hadden, alzins overeenkomftig te zyn met de rustbevorderende oogmerken , die in deeze voornamelyk behoorden te worden bedoeld.

En dat zy, Heeren Gecommitteerden, mitsdien van gedagten zouden weezen dat dezelve Concept-Publicatie zoo als die aan het einde dezes geinfereerd is, ten alierfpoedigfteri by hun Ed. Groot Mog. zoude behoo. ren te worden gearresteerd.

PUBLICATIE.

T\e Staaten van Holland en Westvriesland AUen den geenen , die deeze zullen zien of hooren leezen, fdut; Alzoo Wy mee het uitte rite leedweezen en het hoogfte ongenoegen verromen hebben, dat onaangezien Onze vorige Publicatie van den 16 Juny 1784 , diverfe van Onze In- en Opgezeetenen , byzonder ten platten Lande, zig niet ontzien hebben, om, door het eigendimkelyk uitfreeken van Vlaggen op de Torens van de Kerken, het opentlyk dragen van Leuzen van Parcylchap of Oproer, waar toe byzonder de Oranje Couleur misbruikt is, mitsgaders door bet noodzaken van anderen om dezelve te dragen , en wyders door het maaken van allerhande oproerige beweegingen en zamen-

rot«

Sluiten