Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEB, STAAT EN OORLOG. 17?5. 173

en Schuiten binnen de Steden of Plaatfen of eenige binnen Havenen leggende, als meede het doen van Illuminatien , het dragen van eenigerhande Tekenen of Leuzen van Partyfchap of Oproer, van welke Coleur die zouden mogen wezen, en in het byzonder het dragen van Oranje Cocardes, Strikken, Linten, Papieren, en van alle andere Vercterfelen van Oranje Coleur, hoe ook genaamd, voor zoo verre dezelve tot hier toe niet naar behooren zyn gewettigt, en alleen zouden dienen voor Tekenen of Leuzen van Partyfchap, of Oproer: Verbiedende Wy in het generaal mede wel expresfelyk alle getier , gefchreeuw , of getrommel , gelyk meede al het willekeurig en eigendunkelyk fchieteu langs de Wegen of Straaten, mitsgaders alle openbaare, of in het oog lopende Bedryven, van welken aart of natuur die zouden mogen wezen, welke eenige aanleiding zouden kunnen geven tot het verwekken van Commotie, Combuftie, of onbehoorlyke zamenrottingen van Volk; alles voor de Overtreeders op poene van Onze hoogde verontwaardiging , en dat dezelven , als Verhoorders van de publicque rust, zonder eenige oogluiking , aan den Lyve, en, naar exigentie van zaken, zelfs met de dood, zullen worden geftraft; hoedanige ftraffen in het byzonder ook plaats zullen hebben ten aanzien van de zoodanigen, die, oifchoon zei ven de voorfchreeve daden niet helpende pleegen, nogtans anderen door beloften, bedreigingen, het geven van Geld , of op eenige andere wyze, daar toe zouden mogen hebben aangezet:

En op dat de zoodanige te eerder zouden kunnen ontdekt worden, gelasten Wy allen en een iegelyk, aan wien eenigerhande vooiftel tot het plegen van eenige der bovengemelde daden gedaan , of aan wien tot zoodanig einde eenige belofte, gefchenken , geldgeving, of bedreiging gefchied zoude mogen zyn , het zelve aanftonds ter kennisfe van de Jultiiie te brengen, op poene

van

Sluiten