Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m F-B. ZAAKEN VAN I/8j.

ge trak; belovende Wy integendeel aan d- onr. dekkers van zu]ke veMf ke ^^J; on-

uk k L, te- aanz,en van h« ^en zy

SfeSfiS % ï Inwil1'^ van zondanige misleidingen , ftrydig met deeze onze ordref beretd^ zouden mogen hebben gedaa" °of ol'

rl%TeeWBtï*^y voor het herige wel exden A vocaat F,c,a!, by onze Reiblmie van iÏÏJ^JjPi** JonpHewlen benoemd, en alle andere Officieren en Jnftideren van onzen Lan. 0e, detze onze Publ catie lltjflslyk en or-ïrie J£5 te «tcureeren naar dltfcS^SHE

:kuo?dUS;/;t iïï^^

gelasten aan alle Schouten en Gerectren van ri>

tSSérST ,°P de liak0tBing van deïïe onï beveel n n.:ar hm vermogen te waa'a* • en her geen daar tegen door hen zoude mU', wol. den ontdekt !en fpoedigft* ter kennTfe vanTn Officier van hunne Plaars of Diftnft te brengen

van hunne 1 ' 200 door pnvatie

tenSerëP Ü ^ ™ '>nora™'e

renneere gqo lasten en begeeren Wy dat deeze

alom zal worden gepubiiceert en geaffi.ee daS .het b hoort en re gefchfcden gebruiSyk's! vanGdt8'LLcn? ^ Zegel

r^Z °P SedelibereerN P„ Copie van het voorfz, ge-

a$%fad' d4 de Ho eren van 'de ivinoejicnap en kdelekn , om het zel^e in de Ordre nader te exaonneeren, fina8le Q™Q* * °g|

van het vourfz. Rapport te worden gemaakt.

Sluiten