Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1785. iU

lyk hadden geperfifteerd, gelyk ook de Stad van Dordrecht by haar fingulier Advis was blyven volharden: cn dat eerst, na dit alles, door den Heer Raadpenfior naris de Conclufie was geformeerd , zoo» als dezelve in de Refolutie van den 2a December 1784. wordt gevonden. Eene Conclufie wel volgens het fentiment van. negen Leden tegen dat van tien anderen gemaakt, doch egter manifestelyk op eene pluraliteit van opiniën gebouwd, alzoo onder de tien daar in niet bewilligende Leden drie verfchillende Advizen waren uitgebragt, ' die, hoe men het ook keere, geene verdere onderlinge vereffening gedoogden; ten waare men, „ om ook voor het Amfierdamfche gevoelen een negental van Stemmen te kunnen voorwenden , tegen alle gezonde Redeneerkunde aan , zoude willen ftaande houden , dat zulke Leden , die expresfelyk en by herhaling gedeclareerd hadden, tot geene verandering, hoe ook genaamd, in de wyze van onderzoek , by .de Refolutie van den 10 Augustus 17P4 voorgefchreeven, te kunnen concurreeren, uit kragte van zoo eene pofitive verzekering, gehouden konden worden meerder in te Stemmen , met het fentiment van Amfterdam," „ het welk by wege ., van eene geheele nieuwe fchikking het Judicieel on» ,, derzoek van zaaken te Rotterdam aan de Regeering aldaar onttrekken, en aan Praefident en Raaden van den Hove overdraagen wilde ," dan wel met het van de voorige Refolutie zeker oneindig minder afwyItend gevoelen van Haarlem &c. volgens het welk het Judicieel onderzoek, by provifie, zoude worden gelaaten ann den gewoonen Rotterdamfchen Rechter , doch niet Faculteit voor de Heeren Hun Ed. Gr. Mog. Gecommitteerden om daar by te adfitleeren , en by die gelegenheid hunne Confideratien mede te deelen.

Uit welke eenvoudige en naar waarheid gedaane voordragt, zy Gedeputeerden dan vermeenden met het yolkomenfte vertrouwen te mogen afleiden de klaarblykelyke wettigheid van Hun Ed. Gr. Mog. Refolutie yao den 22 December 1784, als genomen volgens eene onloochenbaare Pluraliteit van de uitgebragte Adyi.zen; en dat daar en tegen eene andere Conclufie, conform het Advies der Stad Amfterdam opgemaakt, niet M 3 an-

Sluiten