Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 feb. ZAAKEN VAN

178J.

edele groot mogende heeren,

TTer is met dien betamelyken eerbied, die aln le regrgeaarde Regenten aan U E K Groot Mog. fchuidig zyn, dat de ondergetekende Scnei penen dezer S'ad Heusden de vryheid neemen de ferietifer occupatien van ü Ed. Groot Mog. voor een oogenblik te inrerrtimpeeren, door aan U Ei G>-. M05., welkers iincere gevoeligheid over de niet genoegzame vtgilantie der Batllinwen en Drosfardea van zommige Steden en Dorpen deezer Provincie, door oe aanftejljng van een Advocaat-F'Sc;al zoo opentlyk gtmanifesteert is, by deezen met alle opregtheid voor te draagen.

. DJt het Collegie van Schepenen deezer Stad niet dan met de uiterfte verontwaardiging ge. hoort hebbende., dat de Inwoonders van den Lande van Heusden , op de meeste , zoo niet alle de Dorpen, hadden te kennen gegeeven, onwillig tot den Wapenhandel te zyn, en, onder anderen geinformeert zynde, dat zekere Jarob Eymertfe Bouman, in den Dorpe van Wyk, zig aan het Hoofd van die Onwillige gefteld had , en de meeste Buitenlutden tegens de Burger-Wapening had opgezet, ja zelfs op eene verregaande indecente wyze , en in vehemente be. dreigingen zig hadden geëxpre^feert, en dezelve Jacob Eymertfe Bouman in der daad , volgens een Vonnis van Schepenen dezer Stad, nog uit deeze Provincie van Holland gebannen zynde, op den eerfte February laastleeden , tot voorkoming van verdere onheilen , eeds- en pligtshalven, zig heeft genoodzaakt gevonden te nemen de hier nevensgaande Refolutie; waar toe de Ondergetekendens de eer hebben zig eerbiedig te refereeren.

Dat het Collegie van Schepenen alhier daar op wel ontfangen heeft eene Misfive van den H-er D.osfud, waar van de Ondergetekendens insgelyks de eer hebben eene Copie, in het zei,.

Sluiten