Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fes. STAAT EN OORLOG. 1785. 191

tie, in zaake van Jacob Eymertfe Bmiman , in het zeekere bekend zynde, dezelve in dien opzigte alleen dezen ook mede geteekent heeft • terwyl de Ondergetekendens geen oogenblik twyf! felen of U Ed. Gr. Mog. zullen , zoo omtrent de gedragingen van gemelde twee Schepenen Nolet en van Baak, als omtrent het verder gecommuniceerde in dezen, zoodanig onderzoek en voorzieninge doen, als U Ed. Gr. Mog. ifl« gevolge hoogstderzelver verligte asquiteit zullen oordeelen te behooren.

Dat intusfchen de Ondergetekendens met geen ander oogmerk, dan om het welzyn van den Lande, zao veel hun mogelyk is, te helpen bevorderen , de vryheid genomen hebben, alle het voorfz. direct ter kennisfe van U Ed. Gr. Mog. te brengen , in die gelukkige hoop, indien IJ Ed. Gr. Mog. mogten oordeelen, dat de Ondergetekendens zig deswegens aan eenig ander Edel Mogend Collegie hadden behooren te addreefeeren, dat die verkeerde handelwyze van de Ondergetekendens, door U Ed. Gr. Mog. aan de» zelve gunftig zal vergeeven worden: Terwyl de Ondergetekendens over U Ed. Gr, Mog. de befcherming van God Almagtig opregtelyk affmeekende , niet dan met het gevoel van fchuldigfte hoogagting de eer hebben zig te noemen

EDELE GROOT MOG, HEERENi

(Onder ftond)

U Edele Groot Mogendens ootmoedige Dienaaren.

Heusden

den 42 Febuary (Was get.)

1785.

G. DE KOCK. D. PAPET. J. A. RIETVELT. G. W. PROflSTlNo,

Ex.

Sluiten