Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

re*. STAAT EN OORLOG. 1785. i$j

en het gemelde Bannisfement dus nog niet zynde geëxpireert , maar het zelve integendeel door hem wordende gevioleert, eri meer dan waarfchynelyk zeedert lange gevioleert zynde , -ea daar by geconfidereert zynde , hoe hy , deszelfs woelzieken aart thans den vollen teugel viert, door zig als aan het Hoofd der disobediente Landlieden, aan haar Ed. Groot Mog. Refolutie , wegens de algemeene Wapening , te Rallen , zig in woordea geheel cnbetaamlyk uit te laaten, en ihet houden van Correspondentie met andere Dorpen in den Lande van Arkel niet alleen , maar door zelfi van zig te geeven, dat hy reeds in zyn Huis eenige Piktonnen had opgezet j om tegens den 8 Maart aanftaande gebrand të worden ï en meer andere foortgelyke önbetaamlykheden , alle zaaken welke geenzints kunnen werden getollereert, en het OfficieFiscaal egter huyverig fchynende daar tegens te vigileeren , zoo is by hun Ëdeld Achtb. gedelibereert en overwóogen, hoedanig daar tegens behoorde te werden voorzien , eu voorts gerefolveert, alvoorens deswegens iets te arreffeeren , daar omtrent met den Heer ea Mr. j. h, van den Hou. ten, Heere van en tot Herpt 4 te advifeeren , en deszelfs Raad in dezen in te neemen * waar toe de Heeren de Koek , Prajfident, en Probfting , zyn verzegt en ge* committeert geworden.

Adlum Heusden, ter Vergadering op den Raadhuize, heeden dezen datum utfupraj

xxvii. DEÉi; n Item

Sluiten