Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. i78y. tQ5

man, ro? was in vollen vigeur, en dat den Heere Dro.'faard riet huiverig behoorde te zyn, maar ter contrarie wel degelyk actief, en dat het dus des Heeren Drosfaarts volkomen pligt was, voorn amen tlyk in deeze tyd, waar in denzelven J E. B -uwman zig weder zeer tumultueus en oproerig was ge« draagende , na behooren te vigileeren , en de Jultitie te maintineeren , en dat dewyl het fcheen dat den H^ere Drosfaard daarin» ne nalaatig was , zyn Wel-EJ. Geftrenge oordeelde, dat haar Ed. Achb. deeze zaak zig fcrieus behoorden aan te trekken , en daarom was advifeer^nde;

Dat haar Edele Achtb. verpligt waren, in dezen attent te zyn, en den Hoog-Edele Welgeb. Heere Drosfaard tot deszelfs v. rpligtiïjg in dezen aan te maaner, , en des noods op nieuw te ordonneeren en autho» rifeeren , omme gemelden J. E. Bouwman weder te doen apprehendeeren , m wegens zyne violentie van haar Ed. Achtb. Sententie tot zyne lasten en zyne jfgeoswoordisfe tumultueufe gedraginge , teflens denzelven te procedeeren , als oordeelen zou volgens de Wetten te behooren;

Waar op gedelibereert zynde, is, na dat de gemelde Hreren voor haare ten deeze gedaane moeitens bedankt waren, gerefolveert, conform het voornoemde geadvifeerde, zoo en als gerefolveert werd by dezen, den Heer Subfti'ui Drosfaard Gerlacti aan te zeggen , van in dezen met aiie attentie te werk te gaan , en op het exactfte, ten dienfte en bevorderinge der Jultuie te vigileeren , en den gemelden jacob Eymertfe Bouwman , die men thans zeeker weet te Wyk is , en daar dagelyks Kómt , en met der Woon zig ophoud, wegens zyn gevioleert Bannisfemem en gth u ie tumulrueus gedrag, op de fecuurfte wyze doenelyk, N 2 zoo

Sluiten