Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï98 feb. ZAAKEN VAN 1785',

Ei- op eergisteren hadde ontfangen de volgende Misfit/e , van den Hoog-Edele Welgebooren Heere Drosfaardden Heere van Noord wyk; Dat zyn Wei-Edele aan verfcheidene Heeren gisteren hadde laaten zien , en om dat den inhoude van dien geen fpoed vereischte, en het heeden ordinaire Vergadering zoude zyn , haar Edele Achtb. by den anderen hadde doen convoceeren, luidende als volgt:

edele achtbaare heeren !

Het is met de uitterfte bevreemding, dat uit zeeker Exrraft uit het Re' gister der Refolurren van Heeren Schepenen der Stad Heusden, besomen met den jaare 1779 Mo. 5 van de Refolutieu by baar Edele Achtbiare gei omen op Maandag den 31 January 1785. gezien heobe als of ik huiverig waare, omtne de hand te houden aan het volbrengen van het Vonnis tegens J. E. B uwman, en dat om zoo te fpreeken d.-or den Advocaat van Houten als Advifeur van U Ed. Ach'baare , myn phgi werd voorgefchreeven , met byvoeging , dat U Edele Achtbiare verpligt waren in dezen attent te zyn, en den Hog-Edele Welgebooren Heer Drosfaard tot deszelfs verpligting in dezen aan te raaden, en, des noods, op nieuws te ordonneeren en te authoriiëeren , omme gemelde J. E. Biuwman Weder te doen spprehtndeeren en wegens zyne violemie van haar Edele Achtbaare Sententie tot zynen lasten en zyne jegenswoordige tumulmeufe ge'

dra»

Sluiten