Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG» 1785* soe

drag bekend is , en voor welken het Reeds openlegt, is het niet te min zeker , dat tegen diergelyke aanvallen niemand zig wagten , veel min zig verdedigen, kan. En wy betreuren uit den grond onzer harten , Hat de fmeders derzelve nog zoo veel invloed op Uw; Hoogheids geest hebben , van hunne pennen ongeftraft te kunnen gebruiken tot het ophMlen van zoodanige fchriften, die niet alleen nimmer met de Ondertekening van Uwe Hoogheid bekragtigd, maar, op de eerfte lectu. ie met verontwaardiging hadden behooren verwornen te'worden. —— En hoe zeer worden alle deze aanmerkingen niet bevestigd, door het gunt al verder geavanceert word omtrent de accesfie van den S:aat tot de Gewapende Neutraliteit, aan welke in Uwe Hoogheids Misfive toegefchreeven word: „ Dat zy asn die Mogenheid (naamlyk Engeland) tegen welke : y was ,, ingerigt, ongenoegen moeste geeven , en de Vredebreuk verhaasten; als ook aan den Staat niet alleen [\ geene nuttigheid toebrengen kon , maar veel eer het gevaar vermeerderen moest, indien mtn niet eenige " Conditiën bedingen kon , die tot meerdere beveüi" ging der Republiek dienen moes'en." —• Uit deze "ezegdens moeten wy dan klaar befluiten. dat Uwe Hoogheid van gevoelen is geweest, dat de Staar vooral geen ongenoegen moe^t geeven aan de Ensseifchen, die ons toen, zoo als waereldkundig en overbodig beweezen is, reeds lang, niet alleen op eene vyandlyke; maar (het fmert ons dit nu in vrederfstyd te moeten herhaalen) op eene verraaerlyke wyze hadden aangevallen en geplunderd , en dat wy dus by confequ--ntie alle leed en harde behandelingen maar geduldig verdragen moesten j om eene Vredebreuk niet te vernaasten: een gezegde, het welk wv niet anders kunnen befchouwen dan als volkomen chimericq; vermits toen 'er van de Gewapende Neutraliteit quaestie was, die Vredebreuk aan de zyde der Engelfchen reeds voor langer dan één en één half jaar begonnen en gepleegd was.

Wy moeten al aanmerken , dat alhier vooreest in zeer generaale bewoordingen, en ten tweeden a posteriori geredeneerd word in de ftelling: Dat de Accesfie den Staat geene nuttigheid kon toebrengen. Dit invol: XXVIL deel. O veert

Sluiten