Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aifj feb. ZAAKEN VAN 1785.

verzekeren Uwe Hoogheid al verder, dat wy het inboezemen van zulke verfoeilyke indrukken, als in U ve Hoogheids Misfive gementioneerd zyn, niet alleen detesieeren , maar ten kragtigften tegengaan, en dat wy nif-ts vurigers verlangen, dan Uwe Hoogheid dat Regt, en die Juftitie te doen wedervaren, die Uwe Hoogheid billyk zal toekomen , en die het van Uwe Hoogheid zeiven afhangt, zig te doen geworden.

De rer-exien, die wy wat iager ontmoeten, omtrent het verwyderen van het Theater des Oorlogs van de Frontieren van den Staat, hebben ons ook niet weinig gefrappeerd. Immers fchynt het, dat Uwe Hoogheid eenen Vyandlyken inval in de Keizerlyke Nederlanden , in het moment van de fuperioriteit onzer Landmagt, niet b.fchouwr, als eene demarche, die vol1 trekt verderflyk geweest zou zyn. Uwe Hoogheid noemt het niet doen van die invafie eene prudente voorzorg, welke Uwe Hoogheid zeer verre af is van ie mispryzen. En de onmogelykheid van een vergelyk, en min waarfchynlykheid van den byftand van het Fraüfche Hof beftempelt Uwe Hoogheid met de flaauwe benaming van-eene niet ongegronde vrees, behaU ven dat de ganfche zarnenhang van deze geheele periode eer gefchikt is , om- te onvredenheid en verdenking te baren, dan om in het gedrag der Regenten,

als wel gedaan , te berusten. Om nu niet aante-

drngen, dat de Souveraine Regeering des Lands, in hunne handelingen en befiuiten tot bewaring van de Republiek , de goedkeuring van Uwe Hoogheid even min van rolen, als de afkeuring daarvan te dulden heeft; zoo is het zonneklaar en evident, dat, indien de Republiek eene diergelyke demarche gehafardeerd had, zy reeds, op dit ogenblik alle de gruwelen van den Oorlog zou ondervonden hebben, en wel verre , van het Theater van oen Oorlog van de Frontieren van den Staat te verwyderen, zouden wy hetzelve nu in het hart onzer Provmtien zien. —■ De Keizer zou tog den M'rsch zyner Troupes verhaast, en waarfchynlyk derzelver getal vermeerderd hebben, en dan direct in het hart der weerloze'Land-Provinciën indringende,

on*

Sluiten