Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. i78j. aaj

XL. Request van Rotterdamfche Gecommitteerden aan de Commisfie van hun Ed Gr. Mogende en aan de Wethowltrfchap van Rotterdam. Inge. leverd in dato 17 Maart 1785.

Geeven reverenfelyk te kennen, Ifaac Huhert, Mr. Pieter de Monchy en Aart Johan Ferjiolk, Heer van Soelen en Aldenhaag, Oud-Schepen de^er S ad; Mr. Ntcolaas Martinus Boogaart van Alblasferdam Daniël de Jong, Kornelis van den Bosch, Gerrit van der Pot , Heer van Gr<*neveJd, Jacob Fogel, Pieter de Koker, l harnas Theodorus Cremer, Servaas Havart en Jan Beeldemaker, als Gecommitteerden van en uit de gezameniyke Teekenaars van het Request op den 1• July daar te vooren, aan Hoogstdezeiven geprelènteerd Dat, onder meer andere heuglyke gevolgen van de* vocrfchreeve Refolutien , welke zy het geluk hebben gehad , dat op Hunlieder evengemelde Request is uit gebragt, ook geteld mag worden , de opgewakkerde en dagelyks toeneemende Ambitie, onder het beste ge? deelte van deezer Stads Schuttery, om dezelve te bren. gen tot eenen beteren en meer geregelden ftaat van Dereniie; en uit de laagte, waar in dezelve verzonken was , te herftellen, tot op dien trap van aanzien en eere, en in het genot van die Voorrechten, waar van zy in vroegere ryden heeft gejoui.sfeerd.

Dat, gelyk de Ondergetekenden, en derzelver Principaalen, by hun voorfchreeven Request, zoo wel als by het nader Adres door hen, op den 2 December laatstleeden , aan huu Ed. Gr. Mog. geprefenreer 1 in Subljantie te kennen gegeeven, en naar waarheid'be. tuigd hebben: dat fle voornaame aanleiding en llerkfle dryfveer, welke hen heeft gepermoveerd om de efficacieufe Voorzieninge van den Souverain te imploreeren is geweest, de R «e ConftiMitie der Scbu-tery bh welke alle gcede Orde en Subordinatie waien verdweenen: in zoo verte, dat men geene de minfte zekerheid vv«fT' wanneer faet 'er °P aan mogte komen om

XXVII. de£t. P eene

Sluiten