Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

428 maart, ZAAKEN VAN 1785.

XLI. Protest van f. b van der capïllen

tot ryssklt , Burgemeefler der Stad Zurphen; ter infertie in het Quartiers Recesfe van de Graaffchap Zuiphen over gegeeven. In dato Ij Maart 178J.

edele mogende heeren!

Op de cmtracte Quartiers Vergaderinge van den 3 Maart jo ngstleden, heeft de Ondergetekende zich genoodzaakt gevonden, re moeten urgeeren op uitftel, en dr.t een extraordinaire Vergaderinge van dit Quartier mogte woiden uiigefchreeven, om dat 200 wel by denzelven , als ook by diverlë andere Leden van dit Qiur.ier veele bedenkingen waren tegens een eventuëek d>recT:e aanllellinge door Zyne Doorl. Hoogheid den H^ere Erfftadhoudhouder van de Posten van Ontfanger Generaal en Rentmeefter der Geestelyke Goederen van deze Graaffchap. — Deze bedenkingen thans zullende developpeeren , zoo beltaan dezelve daarin , dat tot begeevinge van gezeide Posten niemand anders bevoegd en gequalificeert is, dan het alinge Quartier zelve; en dat derhalven eene enkele begeevinge in den jaare 1605 , door den toer.maligen Erfitadhouder Willem den 111 allereerst , en die welke zedert het jaar 1748 hebben plaats gehad , alle gefchied zyn ten prajju Ju ie en infractie op het regt aan dit Quartier com» peterende. —— Ten betoge, dat onder de fucceslive Stadhou 'erfchappen voor den tyd van Willem den UI, gezegde Ampten by het Quartier zonder mtermieiie zyn begeven geworden, zal men koreiyk aannaaien: -— Qp den "o April 1611 , 's Fredrick van Baar tot Rent» uree!Ier der GctMelyk^.- Goederen by het Quartier aan» gettel'i, den 3 May ;6i7, Andries van Lachtere», la plaats wan Peter Seis tot Rentme.tfter vau 't Borculr> fe Rertampt aangebeld. Den 19 Juny 1619, Herman van Wynnergen >n plaats van zyn Schoonvauer Adriaan Sehimmelpenninck van der Oye , by het Quartier tot

Out-

Sluiten