Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ufeiff, STAAT EN 00HLOG. 1735. 243'

deliberatie gebragt zynde , f8 goedgevonden en verftaan den Amanuenfis re gelasten , om >p morgen voormiddag ren © uuren zig te vervoegen by den Heer Sloet van Everloo , als P reïident der Gedeputeerde Staren, en aan ho"gstdezelve uit naam en op last der refpect-ive Gecommitteerden van derzelver aankomst alhier kennis te geeven, en daarna insgelyks aan de Praefident Burgemeester Her S ad Cimpen , als de P,'aats, waar de Commisfie zig bevind, eene diergelyke communicatie te doen.

De Heer van Lynden vervo'gens gecommuniceerd hebbende , dat aan zyn Hooe-Welgefa. door den Griffier Dumbar was te kennen ge^eeven het belluir van Gedeputeerden, om de S aaten tegens Zondag aanftaaufe te ooen befchry. ven, als mede dat de Heer B.-ntink, Drosfaard van Vollenhoven , 2ig hee len morgen by zya Hoog-Welgeb vervoegd en opening gegeeven had van het voorneemen der Commisfie van Ridderfchap en Steden, de Vergadering van Gede. puteerde Staaten , thans adiilteerende , tot hec reguleeren van het ceremonieel, by de receptie der Gecommitteerden uit de hooge Bondgenooten , te obferveeren, daar in belhande, dat de vootfz. Commisfie, mitsgaders de Gedeputeerden , heeden morgen ten 10 uuren zouden vergaderen, ten einde over de te maakene arrangementen te delibereeren, en van hec daar te neemen befluit onder de hand aan den Heer van Lynden zonde keunis geeven.

Na het fcheiden der Vergadering heeft zig by den Heer van Lynden, uit naam der Gedeputeerde Staaten, en der Commisfie tot het reeuleeren van het ceremonieel gedeputeerd, vervoegd de Griffier Dumbar, en aan zyn HooaWelgeb. gecommuniceerd , dat de Heeren van Campen op h-r Raadhuis deeden in gereedheid brengen twee Vertrekken, ,ten einde een derzei. ve zoude kunnen dienen voor de Com 1 isfie ©m te befogneeren. en hec andere als een Spreek' Q* ka-

Sluiten