Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4Ö maart, ZAAKEN VAN 1785.

en de Secretaris voornoemt , door den Amanuenfis voor aan de Straat gerecipieerd, en tot aiu de: deur der Kamer, alwaar de Leden der Commisfie zig bevonden, begeleid.

Da voorfz. deputatie vervolgens plaats genomen hebbende, is door den Heer van Hemert, uit naam van de Magiftraat der Stad, derzelver genoegen betuigd, over het arrivement der Commisfie , met bygevoegde wensch, dat dezelve zoude mogen verftrekken, tot welzyn van de Povncie in het algemeen, en van de Stad Campen in her byzonder, mitsgaders tot herftelling van de Regt n der Steden , offereerende terfenstwee vertrekken op het Raadhuis, om door de Commisfie tot het houden haarer Befognes te woeden gebruikt.

H t weik door de Heer van Lynden geaccepteerd , en het voorfz. compliment op eene welgepaste wyze beantwoord zynde, is de voorfz. depi'taiie door den Amanuenfis wederom uitgeleid tot aan derzelver Koetfen.

De Leden der Commisfie vervolgens befogneeren !e , op wat tyd en welk eene wyze men gi voeg lyk de Inftinctien der onderfcheide Lecien zoude kunnen overgeeven, is de Heer van Lyoden verzogt, om , wanneer de Griffier der Heeren Staaten zig op morgen by zyn HoogWigeb. zal bevinden, die alsdan aan dezelve (ingeval 'er zig geleegenheid toe mogten opdoen} over te geeven.

Den 20 December, des morgens ten 10 uuren, door een Bode by de Commisfie Audienik gevraagd zynde voor een deputatie uit her C rns der gefvooren Gemeente, is dezelve dadelyk verleend, en dezelve deputatie, beftaande uit vier Heeren , door den Amanuenfis aan de dtur van de Kamer ontfangen; vervolgens wrd de Commisfie door den Heer B. Lankhorst aan het Hoofd der voorfz. deputatie geplaatst, met eene hartelyke aai fpraak gecomplimenteerd, het geen door oen Heer van Lynden, met betuiging

Sluiten