Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maa*t, STAAT EN OORLOG. 1785. «MP

de redenen, welke de hooge Bondgenooten hadden gepermoveerd dit Gezantfchap aan d§ Heeren Skaten van de Provintie van Overysfel af te vaardigen , met eene ernftige en vriendelyke ex'ior'atie , om ter bereiking van het oogmerk haarer hooge Comroi tenten, alle mogelyke faciliteit te -villen toebrengen , en een verzoek om te mogen in (ha'- gefteld worden, zoo door het benoemen van Gecommitteerden uit hoogstderzelver midden, a's om , indien de omftandigheden zulks mogten requireeren, geleegenheid te konnen hebben haar Ed. Mog. zelve, Landelyk vergaderd zynde, te kunnen adieeren. Bellui. ten de voorts deeze aanfpraak met toewenfching van Zeegeningen over deeze Vergadering, en een compliment ter materie dienende.

De Prafident der Vergadering de Leden der Commisfie voor de opening hunner Commisfie bedankt en te kennen gegeeven hebbende , dat de H. H. Staaten nader aan de Commisfie zouden kennis geeven van de Perfoonen , naamens Ridderfchap en Steden, te benoemen, om de Bifognes te entameeren , is de Commisfie door meergemelde Deputatie wederom uitgeleid, en op dezelve wyze, als waarop hoogstdezelve opgehaald was, wederom geconduifeerd zynde tot in de Kamer op het Raadhuis, is deeze Deputatie wederom vertrokken, wordende tot aan de deur van het Raadhuis door de Leden der Com« misfie geconduifeerd.

Den 22 December heeft een Deputatie uit de Nederduitfchen Kerkenraad , beflaande in agt Perfoonen , haar opwagting by de Commisfie gemaakt, hebbende by die'gelegendheid de Pred. Tuliler hoogstdezelve met eene hartelyke aanfpraak gecomplimenteerd , en is het zelve door den Heer van Lynden in gepaste termen beantwoord; hebbende ten zeiven dage een diergelyke Commisfie van vyf Perfoonen der Walfchen Kerkenraad, waar onder derzelver Pred. Arnaud, een compliment by de Commisfie afgelegd, doenQ 5 df

Sluiten