Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 055

conferentie naamers de Steden gedaan, ten einde zeekere prascifeii dag te prafigeeren , - waar op door beide Parthyen fimul & Semel mogt konnen worden overgegeeven, het geen ieder tot ver 'ere adftruétie van haar zaak oordeelen mogt vereischt te worden , daaraan niet kon worden voldaan , de zaak thans niet meer in zyn geheel zynde.

Dog dat de Gecommitteerden geen zwaarigheid maakten te gelyk te declareeren, dat immers voer als nog, eene judicieele behandeling deezer zaak by H. H. Gecommitteerden niet in aanmerking konde komen, en dat dus hier door van zelfs alle discnsfien over de partes adtoris & rei voor het tegenswoordige komen te cesfeeren.

Vervolgens is door de Gedeputeerden aan ieder Lid der Commisfie overgegeeven een gedrukt Exemplaar van de Verhandeling door de Heer Gerh. Dumbar, op Refolurie der drie Steden , ui'gegeeven , met en beneevens een gefchreeve ampele Schriftuur betreffende derzelver fusienue.

Op de overgaave van dit Stuk is aan die Heeren voorgedraagen, dat het zelve vry volumineus was , en zoo het moest gaan in handen van de H, H. van de Ridderfchap en aan die Heeren tyd gegeeven, om het zelve, zoo goed vonden, te refureeren, de zaak zoude worden getrokken in longeur, dat men uit dien hoofde aan die Heeren in bedenking gaf, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden , dit overgegeeven Stuk weder naar zig te neemen, en den inhoud van het zelve by korte Notulen te vervatten.

En is h'erop geantwoord,

Dat de Heeren Gedeputeerden uit de Steden de Propofitie van hun Ed. Mog. gehoord hebbende wel geene zwaarigheid zouden maaken, de op heden overgegeeven Schriftuur wederom naar zig te nee-

men,

Sluiten