Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïÖ2 maart, ZAAKEN VAN 1785.

ring gerapporteerd, dat zyn Hoog-Welgeb. ter voldoening van het gerefolveerde van den 31 December, aan den Heer Bentink den 5 dezer had overhandigd Copie authenticq van de korte Memorie , op dien dag door de Gedeputeerden der Steden naamens hunne Principaalen aan de Commisfie overgegeeven.

En heeft de Heer Secretaris de Mist vervolgens aan voornoemde Heer van Lynden kennis gegeeven van het arrivement van de Gedeputeerden der Steden , met verzoek om te mogen weeten , wanneer dezelve de Heeren van de Commisfie op morgen zouden kunnen opwag» ten, en is zulks bepaald ten elf uuren.

Vergadering gehouden den 8 January,

Prafent alle de Heeren.

Na refumtie der Notulen van de voorfae Vergariering de Gedeputeerden der Steden voor de Commisfie gekomen zynde , deed de Heer de Schepper door den Heer Dumbar voorleezen.

Dat de Heeren Gecommitteerden uit de drie Steden, Deventer, Campen en Zwol, op den 31 December laatstleeden, van hun Ed. Mog. ontfangen hebbende een Declaratoir, des daags te voren door de Heeren Gecommitteerden uit de Ridderfchap aan hun Ed. Mog. overgegee. ven , en houdende, dat zy Gecommitteerden , ingevolge de aan hun door de Ridderfchap gegeevene qualificatie , by derzelver Refolutie van den 21 daar te vooren, hec fubfifteerend verfchil van nu af aan wel wilden compromitteeren aan de hooge uitfpraak en decifia van hun Ed. Mog. of eenig ander onpartydig Rechter , conform aan het daar op door hun Gecommitteerden aan hun Ed. Mog. ten dien dage gegeeven antwoord niet in

ge-

Sluiten