Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, ZAAKEN VAN i?85.

Heer van Palland tot Zuyrhem , waar by die Heer 'het poindr. in quaaftie verklaarde over te laaten aan de arbitrage van hun Ed. Mog. vid. de Bylagen fub Litt. K., wordende deeze Misfive provifioneel voor notificatie aangenomen, om daar van by geleegendheid van het compromis, zoo nodig, gebruik te maaken.

De Gedeputeerden van de Ridderfchap ver? volgens binnen gekomen zynde , declareerde de Heer Bemink uit derzelver naam,

Dat, offchoon de Ridderfchap zig ongehouden oordeeld , qm zig op particuliere Addresfen of Schriftuuren van een byzonder L'd der Ridderfchap als ook van de Steden in te laaten, zy egter geoordeeld hadden, in dit fingulier geval hunne reflesien op de ingeleverde Memorie van den Heer van Palland van Zuythem in Gefchrifce te vervatten , Geevende voorts dezelve aan hun Ed. Mog. over , tot welke als gedrukt zynde alhier gerefereert word.

Voorts heeft de Heer van Lynden aan de Gedeputeerden der Ridderfchap gecommuniceert den inhoud van de Refolutien der Steden, zoo even gemeld, m.t verzoek dat de Ridderfchap z:g hier op nu ten fpoedigften zoude gelieven te yerklaaren,

De Gedeputeerden aangenomen hebbende het zelve te zullen brengen ter kennisfe hunner Pringipaalen, is de Vergadering gefcheiden,

Vergadering gehouden den 13 January.

Praefent alle de Heeren,

Na refumtie der Notulen van de voorige Vergadering , in deliberatie gebragt zynde de Misfive van de Regeeringen der Steden Steenwyk en Hasfelt, op gister door derzelver Secretarisfen gan den Heer van Lynden overgegeeven, en

tof

Sluiten