Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178$. 209

nisfe te neemen, en verder te handelen, zoo als met meerdere in de refpective Credentiaalen, aan de Heeren Staaten van Overysfel overgegeeven, vermeld Haat.

Is ter fpoediger afdoening van het drift-ent, in deeze zorgelyke tydsomftandigheden , en zulks in dit byzonder ge. val, en zonder confequentie voor het vervolg in andere gevallen, by wederzydfchs Parthyen goedgevonden, opgemelde qusestie te Rellen ter finaale üitfpraak en Regterlyke Decifie van welgemelde Heeren Gecommitteerdens uit de hooge Bondgenooten , in dier voege, dat de te doene Regterlyke Decifie zal hebben het effeél van" Sententie en Üitfpraak in het hooglte Resfort, zonder dat dezelve immer of ooit aan eenig Appel of Revifie onderhevig gemaakt, of op eenigerhande wyze , hoe oog genaamd, geëiudeert zal konnen worden.

Ten welten einde de zes ondergete». kende H»eren Gecommitteerden uit de Ridderfchap op expresfe last van hunne cezamentiyke Committenten, de Heer A. W. van Palland, Drost van Ysfeimuiden als tegenwoordig de eenig overgebleevene Ridder, die van het geheele Coips difFareert, en het fentiment der Steden adopteert, voor zig zelve, en de twaalf ondergeteekende Heeren Gedeputeerden uit de Steden Deventer, Campen en Zwol, mede op expresfe last van hunne Principaalen, ingevolge van ter wederzyde vertoonde en overgeleverde qualificatien, welke gehouden worden, als hier geinfereert; deeze Acte hebben geteekent, als na Regten. Aétum Campen den 19 January 1785. En werd dezelve vervolgens door de Heeren Gedeputeerden van de Ridderfchap, en doodde

Sluiten