Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178?. 271

op aanftaande Wydag eenige opening aan de Leden der Commisfie te geeven; en hebben de Gedeputeerden van de Ridderfchap hier op gedeclareert, wel te inclineeren tot een vriendelyke fchikking, en bereid te zyn, om van hun El. Mog. dien aangaande de gewenschte voorilagen te erlangen.

De Gedeputeerden van de Steden aan de Commisfie voorgedraagen hebbende, dat zy alleen gequalificeert waren , om het point in quitte, aan de decifie van de Commisfie over te geeven , dog geenzints tot het aangaan van een Accommodement, verklaarden zig buiten ftaat, om van hunne kant eenige Plans tot fchikking' aan te bieden , 'er teflëns byvoegende , dat ingeval die naments de Commisfie werden geproponeerd , zy dan dezelve zouden moeten brengen ter kennisfe hunner Principaalen, waar toe alsdan eenige tyd zoude nodig zyn.

Terwyl al verder de Heer van Palland heeft aangenomen zig daar over nader te zullen expliceeren. En is hier op de Vergadering ge- * fcheiden tot morgen.

Vergadering gehouden den 20 January.

Pra*fent alle de Heeren.

De refpeöive Leden der Commisfie by een gekomen zynde, om met elkander te overleggen, welke Plans van accommodement, men op morgen aan de litigeerende Parthyen zoude voorftellen , is na rype deliberatie goedgevonden en bepaald het navolgende Concept van accommodement.

Alzoo de litigeerende Parthyen het eens zyn, dat in zaaken die met pluraliteit konnen worden afgedaan , overfiemming plaats heeft en geconciudeert kan worden in het geval, wanneer twee Steden en een Edelman boven een derdepart

Sluiten