Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178* 273

Vergadering gehouden den 21 January.

Praefent alle de Heeren.

Na refumtie der Notulen van de voorige Vergadering zyn de Gedeputeerden van de Ridderfchap voor de Leden der Commisfie verfcheenen; en heeft de Heer van Lynden aan dezelve gevraagt of hunne gedagten hadden laten gaan over een Plan van accommodement, waar op de Heer Bentink repliceerde, dat de Gedeputeerden voornoemt zig daar toe buiten ftaat had. den gevonden, dog dat bereid waren te hooren de voorflagen , welke hun Edele Mog. zouden gelieven te proponeeren.

Voorts is aan dezelve voorgeleezen het Concept - Accommodement op gisteren gearresteert, en daar van een Copie overhandigt, met verzoek om zig daar over op morgen te expliceeren, het geen de Gedeputeerden van de Ridder» fchap hebben aangenomen.

De Gedeputeerden van de Steden vervolgens binnen getreeden zynde, heeft de Heer van Lynden aan dezelve kennis gegeeven , en doen' ter hand ftellen een Copie, van de Schriftuur door de Gedeputeerden van de Ridderfchap 00 den 18 January aan de Commisfie overgegeeven', met verzoek om zig ten fpoedigften te expliceeren, of ze ook voorneem«ns waren eenige nadere Schnftuuren over te geeven, of het daar by te laten berusten, hebbende voornoemde Heer tef. fens geitiformeert, of de Gedeputeerden van de Steden onder elkander middelen beraamd hadden om de quaestieufe zaak door eene minnelyke fchikking uit den weg te ruimen.

Waar op de Heer de Schepper repliceerde, dat de Gedeputeerden van de Steden buiten ftaat waren eenig Plan van accord voor te flaan, verzoekende voorts zig een ogenblik te mogen abfenteeren. Dog alvorens heeft de Heer van Lynden aan dezelve doen voorleezen het ConceptXX VU. deel S Ac-

Sluiten