Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«89 maart, ZAAKEN VAN

ke tyd geen Stukken, hoe ook genaamd, meer zullen worden geadmitteert,

Denzelve» dag des namiddags.

De Gedeputeerden van de Steden wederom in de Vergadering gekomen zynde, declareerden, Dat, hoewel zy voor zig zelve msrkelyke zwarigheden vonden in het voorgeftelde Conciliatoir van heeden moruen, egter iriet zouden nalaaten, het zelve ter deliberatie van hunne Heeren C immittenten over te neemen , om van derzelver intentie na eenige dagen aan bun Edele Mogende kennis te geeven. Wyders is aan dezelve op hun verzoek gecommuniceert , dat de Gedeputeerden van de Ridderfchap hadden verklaard het nadere Plan van accommodement te moeten afflaan , doch dat zy op fterke inflantien en perfuafien der Commisfie aangenomen hadden , darir over nader te delibereeien , om van het zelve op den 10 February verfbg te doen. Waar na de Vergadering is gefcneiden.

Vergadering gehouden den a February.

Praafent de H. H. Paludanus, van Sonsbeek en Taets van Amerongen.

De Heer van Palland tot Zuvthem voor de Commisfie gekomen zynde , gaf aan hoogstdezelve te kennen,

Dat zyn Edele by examinatie van de wydloopige aanmerkingen door de Heeren Gecommitteerdens van de meerderheid der Ridderfchap aan hun Ed. Mog overgegeeven , bevonoen hebbende dat dezelve , of een herhaaling behelzen van het geen door die zelfde meerderheid

reeds

Sluiten