Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 17S5- 289

als voor het jaar 1748 heeft plaats gehad.

En eindelyk dat de Perfoonen tot Staats-Commisfien , wegens deze Provincie te benoemen, gekoozen zullen worden ieder in den haare alternatif uit het Corps der Ridderfchap, en uit de Heeren van de Steden. En is hier op de Vergadering gefcheiden.

Vergadering gehouden den 16 February,

. Prsefent alle de Heeren.

Na refumptie der Notulen van de voorige Ver» gadering, de Gedeputeerden van de Ridderfchap binnen getreeden zynde, is aan dezelve het Plan van accommodement, op gister gearrefteerd, voorgeleezen, het welk zy hebben aangenomen te brengen ter kennisfe hunner Committenten, met belofte om derzelver meening omtrend dit Plan fpoedig aan de Commisfie te zullen com« municeeren.

Na het vertrek der Gedeputeerden uit de Rid. derfchap, zyn de H. H. Jordens , Veftrink en Crans, als Gedeputeerden van de Steden, in de Vergadering gekomen, en is aan dezelve insgelyks het voorn. Concept Accord voorgeleezen. De voorn. Heeren zig als toen een oogenblik hebbende geabfenteerd, om van dezen gedaanen voorflag aan hunne mede Gecommitteerde rap. port te doen, zyn vervolgens met hunne andere Gecommitteerden wederom binnen getreeden, ' en hebben na eenige deliberatien te kennen gegeeven, dat zy buiten ftaat wateu , deeze propofitie , prout jacet, ter kennisfe hunner Principaalen te brengen , ten zy de H. H. Gecommitteerden mogten goedvinden omtrend dit poindt van de admisfioiliteit in het Plan van Accord deeze verandering te maaken, &XV1I. ȣej-. T DA

Sluiten