Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«96 maart, ZAAKEN VAN

1785»

daar over nader hunne gedagten zouden laaten gaan. De Heeren van de Ridderfchap hier op afgegaan zynde , is gerefolveert van voorfz. Refolutie een Copie aan de Gedeputeerden van de Steden deezen morgen ter hand te Rellen.

De Gedeputeerden van de Steden vervolgens binnen gekomen zynde , hebben aan hun Edele Mogende voorgeiraagen,

Dat zy Heeren Gedeputeerden der drie Steden, ter deliberatie van hunne Heeren Principaalen gebragt hebbende, de nadere Propofitie van Accommodement, door hun Ed. Mog. aan dezelve ter handen gefteld, op den 18 dezer loopende maand, zig thans gelast vonden, aan hun Ed. Mog. daar op te declareeren, dat de Regeeringen der drie Steden , hoe zeer altyd ten vollen geconvinceert blyvende , van de regtmaatigheid hunner fuftenue, ten opzigte van het quasftieufe Point van overilemminge ter Staats-Vergadering , waar• om zy ook niet zouden bedugt zyn, dezelve alleen aan de hooge Rechterlyke Üitfpraak van hun Ed. Mog. over te laaten; tog egter , ter contemplatie van de herhaalde inftantien van hun Ed. Mog. om in dezen den weg van minnelyk Ac. commodemet t, boven dien eener Rechterlyke decifie te prrefereeren , en om te toonen , hoe zeer zy gezind zyn , zelfs met ter zyde ftellinge van hun ftricfe regt te coöpereeren , tot eene fpoediger herftellinge der nodige harmonie , tusfchen de refpective Staatsleden , waar toe hun Ed. Mog. derzelver onvermoeide pogingen tot dus verre zoo iterativelyk hadden gelieven in het werk te ftellen , veerdig zyn te accepteeren, den voorflag door hun Edele Mog. by derzelver laatst overgegeevene Propofitie gedaan , nopens de wyze van fteïnmen , in nep cas van ad-

mis-

Sluiten