Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 515 BYLAAGEN.

A. I. lo. Copie-Refolutie van de

Heeren Staaten van Gelderland, van den 8 July 1784.

Wy Ridderfchap en Steden de Staaten des Furftendoms Geire es Graaffchap Zutphen, binnen de Stad van Arnhem ten Landdage vergaderd , deen kond en certificeeren mits dezen, dat wy agtervolgens de Refolutie van den 16 April dezes jaars, by ons op den voorilag van de Hoeren Staaten van Vriesland genomen, uit ons midden gecommitteerd en geaurhorifeerd hebben , commit» teeren en authorifèeren kragt dezes Jan Eüas van Lynden , extraordinaris Raad dezes Furftendoms en Graaflchaps, en Burgemeester der Stad Nymegen , om benevens de verdere Leden, welke uit de refps dtive hooge Vergaderingen der andere Provinciën daar toe zuilen worden of zyn gecommitteerd, zig te begeeven na de Provincie van Overysfel , om aldaar van de errezene verfchilien tusfchen Ridderfchap en Steden van die Provincie Vriendnabuurlyk kennis te geeven en Parthyen tot accommodement te adhorreeren; voorts ten einde als by gemelde Refolutie met meerdere is vervat, om zoo mogelyk langs dien weg de eensgezindheid in we'gemelde Provincie te doen berleeven, met verdere last, om, by ontftentenisfe van dien, daar van aan ons rapport te doen, ten einde alsdan met concurrentie der Heeren Staaten der andere Provinciën zoodane maatregulen te konnen beramen, als het belang en de regten van het Bondgeaootfchap in het V 5 al-

Sluiten