Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i8 maarT) ZAAKEN VAN 1785.

gpfchillen, tusfchen de meerderheid der Ridderfchap en de Steden van die Provincie, vriendnabuurlyke kennis te neemen , die Partye , welke bevonden zal worden in het ongelyk te zyn te adhorteeren , en te induceeren , om van haar ongefondeerde Eisfchen en oppofitie af te zien , en om zoo mogelyk langs dien weg , de rust en eensgezindheid in die Provincie te hetftellen, mits, by onftentenis daar van ook aanftonds hun Ed. Mog. rapport doende, ten einde in dee. ze verder zoodanige maatregulen zouden konnen worden beraamd , als het belang en de regten van het Bonagenootfcbap^ en die van de Provincie van Overysfel in het byzonder, zullen vereisfchen: wordende gemelde Heer van Sonsbeeck mitsdien verzogt , om zig ten yoorfz. einde tegens den te prsfigeeren tyd en plaats te laaten vinden.

En zal van die benoeming by Misfive en Extract, dezer Refolutie aan zyn Ed, met byvoeging van de onderfcheiden Stukken, betrekkelyk tot de bovengemelde gefchillfn, welks van tyd tot tyd aan hun Ed. Mog. zyn toegezonden, worden kennis gegeeven.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfzRegister.

(Was get.)

f. Mi chalï&RSo

Ai 4Ï

Sluiten