Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ao maart, ZAAKEN VAN 1785,

zynde, dat het middel, voorgeflagen by hun Ed. Mog, Misfive van den 14. Maart dezes jaars , ter wegneeminge der verregaande disfenrien, die 'er ontdaan waren tusfchen de meerderheid van de Ridderfchap en de Steden van het nabuurig Overysfel , by de Heeren Staaten der vyf overige Provinciën niet alleen was geaggreëert, maar dien conform reeds by zommige Gecommitteerden, ten dien ein* de waren benoemd. En voorts geconfidereert zynde , dat het zenden van zoodanige Commisfie hooggemelde Parthyen geenzints onaangenaam zoude zyn , en zelfs ten fpoedigften verlangd wierde, gelyk dezelve aan hun Ed. Mog. by hunne M'sfiven hadden betuigd, en waar op de Heeren Burgemeesteren , Scheepenen en Raaden der Steden Deventer, Campen en Zwolle onlangs by Misfive van den 29 July jongstleeden nadere inftantien hadden gedaan, met verzoek, dat hun Ed. Mog. derzelver goede officien verder wilden aanwenden, ten einde de Bondgenooten gezaamentlyk tot voortzetting van zaaken mogten Ceöpereeren.

Is goedgevonden en verftaan wegens deeze Provincie te committeeren , gelyk gefchied by deezen , Jr. Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers, Grietman over Wyiibiitferadeel en Volmagt ten Landdage , wegens die Grietenye, Gedeputeerde Staat dezer Provincie, mitsgaders Curator van 's Lands Hooge School te Franeker , om zig op tyd en plaatfe by de gezamentlyke Heeren Gecommitteerden onderling te bepaaien , te begeeven na Overysfel , ten einde aldaar met Heeren Gecommitteerden uit de Ed. Mig. Heeren Staaten der Provinciën van Gelderland , Holland en Westvriesland,

Zee-

Sluiten