Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324 maart, ZAAKEN VAN 1785;

B. I. loco. Copie Mi-five door den Beer J. E van Lynden, als Gecommitteerde van de Provincie Gelderland, gefchreeven aan de Gedeputeerden van de Staaten van Overysfel, in dato 18 November1784.

EDELE MOGENDE HEEREN,

^en voorflag van de Provincie van V.' Vriesland, om door hét zenden van eene C »mmi-fie van de erreezene vei-fciillen , tusfchen de Ridderfchap en Steden van de'Piovincie van Overysfel, vriendnahuurlyk kennis te neemen, en goede Officien aan te wenden, om langs dien weg , zoo mogelvk , de eensgezindheid in laatsti-emelde Provincie te doen herleeven, ihai s door de gezamentlyke B"ndger 0 Jten , ieder in den haare , een Lid tot het waarneemen van de Commisfie benoemd zvi.de, heb iK, als wegens de Provincie Gelderland, by Staa:s-Refolutie van den j6 Apr.1 dezes pars daar toe gedefpicieerr , de Le en refpeéttve der an. dere Provinciën, daar van niet alleen naar behooren kennisfe gegeeven , maar ook voorsellagen , of ,niet zouden kunnen goedvinden, zig tegens den 8 December aanltaande naar Utrecht te begeeven, om. aldaar over hei executeeren der Commisfie met den aankleeve van dien, voorlopig zoodanig te helpen delibereeren , als zal bevonden worden te behooren , en om vervolgens eenige weinige dagen daar aan, van daar zig gezamenrlyk Ü2ar de Provincie van Overysfel te begeeven, ten einde de befognes aldaar zouden kunnen

wor-

Sluiten