Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, ZAAKEN VAN 1785.

B» 2» Copie Misfive door den

Heer Derk Dumbar, Griffier der Gedeputeerden van de Ssaaten van Overysfel, gefchreeven aan den Heer y. E. van Lynden, als Gecommitteerde va» de Provincie Gelderland , in dato 30 November 1784,

hoos wei.-geboop.en heer,

Uw Hoog Wel-Gebooren ontfangt hier nevens eene provifioneele refcriptie van H-gren Gedeputeerde Staaten dezer Provincie, op Uw Hoog Wei-Geb. Misfive van den 18 dezer. Doch vermits hun Ed. Mog. daar op geen antwoord vermeenen te zullen kunnen bekomen , voor dat de gezaamentlyke Heeren Gecommitteerden der refpecrive Bondgenoo- ■ ten tot Utrecht zullen zyn zaamen gekomen, en dan de tyd tusfchen de dag, welke dezelve toe hunne overkomst alhier mogten goedvinden te bepaalen , te kort zou kunnen zyn , om hier de Leden van de Ridderfchap en van de Steden te doen overkomen, en die naar ordre datr van te verwittigen , waar toe ten minflen negen of tien dagen zullen moeten hefteed worden , hebben welge-, melde Heeren Gedeputeerden my verzogt, vermits onder de hand geinformeerd geworden zyn , als of de Heeren Gecommitteerden der refpeclive Bondgenooten van voornemens zouden zyn den 14 December alhier te weezen , by U Hoog Wei-Geb. my by dezen te informeeren, of zulks waar is, en of daar toe eenige

ap-

Sluiten