Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 33»

B. 4. Declaratie der Steden by

de bovenftaande Misfive overgezonden*

T""V H?er Eekhout heeft ter Vergade. \j ring van de Heeren Gedeputeerden gedeclareerd , dat om verfcheiden reederien de Stad Deventer declineerd om een Vergadering van Ridderfchap en Steden te houden, doch dat die S ad van begrip is , dat wel mag lyden , aat de Heeren ordinaris Gedeputeerden , aan wien de Heer van Lynden zig heeft geadresfeerd, indien van oordeel mogten weezen , dat de Heeren Gecommitteerden van de Bondgenooten ook van Provincie wegen behooren te worden gerecipieerd, daar omtrend onder zig zoodanige fchikkingen te maaken , als zullen oordeelen te behooren.

De Heer Craus heeft gedeclareerd, dat de S ad Zwolle van advis is , dat de Heeren Gedeputeerden behooren te worden verzogt tot het anangeeren van eenige poincten tot de receptie van de hooge Commisfie, u:t dc Bondgenooten betrekkelyk , als onder anderen de ordres voor het Guarnifoen , het reguleeren der Vergaderplaats en meer anderen, die nog door de Heeren van de Ririderlchap in het byzonder, nog door de Sleden zouden kunnen worden werkftelüg gemaakt.

De Heer van Hemert zegt , de Refolutie van de Scad Zwolle op Propofitie der Stad Campen genomen te zyn, en zig daar mede te conformeereh.

C. t.

Sluiten