Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 maart, ZAAKEN VAN

1785.

C. S. Cff/)?'? Misfive van Burge¬

meefteren j Scheepenen en Raaden der Steden Devenier, Campen en Zwolle gefchreeven aan de Heerj e. van lynden, als Gecommitteerde van Gelderland, in dato i December 1784.

m0og-welgkb. gestrenge heer ,

Wy zyn door de Heeren, wegens onze Steden fetfie hebbende in het Cotïegie van de Heeren ordinaris Gedepuieerden geïnformeerd van Uwer HoogWelgeb. Geftr. Misfive aan welgemelde Hoeren ordinaris Gedeputeerden gefchreeven den 18 November jongstleeden : en hebben daar uit mee een zonderling genoegen vernoomen, niet alleen de gedecerneerde Commisfie op Uw Hoog-Welgeb. Geftr. , voorfiag aan de refpeftive Leden der andere Provinciën, om tegens den li December aanftaande zig naar Utrecht te begeeven , en over het executeeren der Commisfie met den aankleeve van dien, voorloopig te delibereeren, en tot verdere eindens. als by Uwer HoogWelgeb. Geftr. Misfive , met meerderen zyn gedetailleerd. En dat ook de refcriptien der meefte Leden uit de refpecfive Staats-Vergaderingen der andere Provinciën waren ingekomen, verzoekende daar by te mogen worden verwittigd, of dien tyd zoude convenieeren. —- Wy hebben dieswegens niet mogen afzyn Uw HoogWelgeb. Geftr. te bedanken, voor deeze

ge-

Sluiten