Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1785. 34I

D. I. Copie Misfive aan de Hee.

ren ordinaris Gedeputeerden van de Staaten van Overysfel, in dato 10 De. cember 1784.

EDELE MOGENDE HEEREN,

Heeden morgen in deeze onze eerfte byeenkomst door den Heer van Lynden wegens de Provincie van Gelderiand gecommitteerd , aan ons gecommuniceerd zynde eene Misfive door welgemelden Heer naamens ons aan U Edele Mog. gefchreeven, met en beneevens het provifioneele antwoord van U Edele Mog. op denzelven, houdende in fubftantie, dat by U Edel Mog. wel was ontfangen eene M'sfive door den gemelde Heer aan U Edele Mog. gefchreeven met communicatie van ons oogmerk om tegens den 8 deezer maand alhier by elkander te komen, en na eenige voorloopige Deliberatien vervolgens ons te begeeven naar U kd. Mog. Provintie, ten einde alsdan de beloignes te entameeren, en met verzoek om dit ons oogmerk te brengen ter kennisfe van Ridderfchap en Steden van Overysfel, mitsgaders om ons te informeereu van de Plaats alwaar de Befognes hét convenabelst zouden kunnen gehouden worden. Dat U Ed. Mog., om aan dit verzoek te voldoen , het zelve gebragt hadden ter kennisfe en deliberatie van de reipechve Leden van Staat en niet twyffclpen , of hoogstdezelven zouden op den inhoud der voorfz. Brief ieder afzonderlyk antwoorden : alleenlyk verzoekende , dat 13 wy

Sluiten