Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348 MAART,

ZAAKENVAN

voor die tyd een Vaandel zal zyn gefalueerd , en ter Vergaderinge ingeleid tot aan derzelver Stoelen, welke znllen beftaan in zes Armöoelen, geplaatst tegens over den Heer P'ajfrient. 4. Dat hoogstdezelve gezeeten zynde en de Leden plaats genomen, door den Heer Praefident naamens Ridderfchap en Sieden nader zullen worden verwelkomt en gecomplimenteerd , met betuiging van het genoegen van hun Ed. Mog., van hun Heeren Gecommitteerden in hunne Vergadering te mogen zien, en dat vaardig zyn om te ontfangen en aan te hooren de openinge van hunne Commisfien en de intentie van derzelver aankomst alhier.

5 Dat door gezeide Heeren Gecommitteerden openinge gedaan zynde, de Heer Pra;fi Jent hun met een compliment, ter materie dienende, zal bedanken voor de welmeeninge van de hooge Bondgenooten, en aan bun Heeren Gecommitteerden toewenl'chen, dat in hunne Commisfie naar genoegen, en tot het meeste welzyn van de Provincie mogen (laagen.

6 Dezelve Heeren Gecommitteerden op dezelve wyze te recouduifeeren als opgehaald zyn.

F. i.

Sluiten