Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J2 maart, ZAAKEN'VAN j785.

haare meening) in een heldere dagfc'gt gefield zou zyn , op naam der drie Steden in druk uit te geeven, en de afzonderlyke Refolutien van een ieder derzclve aan het Hoofd der yerhandelinge te doen plaatfen Waar door gevoegd by de taal van de Memorie der drie Steden, den 10 April 1783 ter Vergadering van Ridderfchap en Steden ingegeeven, daar hun Edele Hoog-Achtbaaren zeggen,

Dat de Heeren Edelen , niettegenltaaude de Steden de gronden , op welke zy haar regt bouwden, ter Vergadering herhaaldelyk hadden opengelegd, nog nooit eenige de minfle reeden hadden voortgeiragt, waar op zy hunne contrarie fuftenue zouden meenen te kunnen fundeeren. Voorts by de Refolutie van de Magiftraat der Stad Zwol, van den 18 April 1784, in welke hun Edele Achtbaaren ter Tafel der Heeren Ordinaris Gedeputeerden met zoo veel woorden en nadruk verklaaren,

Dat de Heeren van de Ridderfchap op het betoog van der Ste. den notoir recht by inh^esie in de Notulen, en na des nog omstandiger in druk. aan den dag geleit. NB. tot hier aan iets geavanceert, of de Steden met eenig vriendelyk Antwoord of regelmatige , tot overtuiginge gefchikte rescontre, schoon des gbsommerrt, verwaardigt hebben, By welken men nog , ais het ware de openlyke uitdaging der drie Steden , by hunne Verhandeling moet befchouwen , roemende voor het oog der geheele waereld,

Dat

Sluiten