Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Godgeleerdheid, 2r „ trekt, bedoelt, dan is zyne wyze van doen „ zeer te pryzen, wyl niemand zyn oogmerk „ kan bereiken, zo hy alvorens niet de mid„ delen gebruikt; — Hy zelfs kan in geenen „ deele befchuldigt worden , dit , om te ,, meerder overtuigt te worden van het be„ (laan eener Godheid, voor een tyd, al » zyn kennis , dte hy bezit, uit zyn ziel ,, tracht ie wisfen. "

Dan, wie ziet niet dat deze twyfeüng i*

1. Onmogelyk;om dat er duizende blyken van voor handen zyn, en de overreeding van het beflaan eener Godheid al te diep in 'sMenfchen Ziel ii ingedrukt; men kan dezelve tellen onder die ingefchape waarheden, die,uit kr«gt van hunne zekerheid,alle twyfelingen zo verre verbannen, dat men, om dezelve plaats te geeven, eerft het licht der rede zoude moeten uitdooven, en zyn gewitte geweld aandoen.

2. Goddeloos; want, uit kragt van onze Zedelyke afhangelykheid, zyn wy ogenblikkclyk onze Schepper liefde, ecre, Vrceze

B 3 en

Sluiten