Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 L Hoofdstuk zy vergeevinge der Zonden , ende een Erfdeel onder de Geheiligdenontfangenzouden. — Zie daar hunne genadige regtvaerdiging voor God, waar door hy hen, om de verdienden van Chriftus, door het Geloof omhelft, van alle hunne Zonden zoude vryfpreeken, ende het recht ten Eeuwige leeven toewyzen. —

Wie ziet niet duidelyk uit dit derde en vierde bawys, (het geene ik my herrinnerde elders geleezen te hebben) dat de Heidenen, fchoon bevoorrecht met de natuurlyke God. geleerdheid, leefden buiten de mogelykheid om Zalig te worden?

5. En, om 'er dit eene nog by te voegen. —-

De natuurlyke Godgeleerdheid moet den Menfch tot de Zaligheid brengen, of, door de Wet, of,door het Euangelium; niet door het Euangelium; want zy heeft nog kennis aan het Euangelium, nog aan Chriflus, die daar in geopenbaard is: maar ook niet door de wet; wyl geen Menfch kan Zalig worden door gehoorzaamheid te oefenen aan de geopenbaarde wet, veel min door gehoor-

Sluiten