Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Godgeleerdheid. 37 byzondere opcnbaaringe Gods door het Euangelium , zelfs der beloften, gevonden wordt; en met het welke de Jooilen boven de Heidenen bevoorregt waren; welk Euangelium der belofte agtervolgt zynde met dat der vervulling, het Gode behaagt heeft, ook dit laa!le onder de Jooden het eerd te verkondigen,

fi. Niet minder blykt het, uit het geene wy vs 1 , 2 en 3. leezen; — Paulus fpreekt hier tot geheele andere Menfchen , als tot welken hy in het flot van het voorgainde eerde Hoofd - deel gefproken heeft ; deze namelyk waren de zulken, die een welgevallen hadden in diegeenens die dingen doen, die des doods waerdig zyn: maar nu wend de Apoftel zyne fpraake tot de geenen, die niet alken beoordeelden, maar geheel veroordeelden de zulken, diedezelven doen. — en wat waren die anders, dan Jooden, met opzigt tot Heidenen; deze Jooden nu , als een heilig Zaad, veroordeelden in de hoogde graad de Heidenen, als een onrein en Gode tergend Volk, met welke zy geen gemeenfehap wilC 3 den

Sluiten