Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur. 47 het boek Genefts, ten aanzien van deszelfs zaakelykheid, aan Mozes in Verzen, (het geene de oudfte manier van fchryven was) overgeleevert is; en hier uit zoude hy zyne boeken hebben faamgeftelt; dan, het zy de uitvinding der Schryfkunft aan Adam, het zy dezelve aan Mozes wordt toegekent, dit is zeker, dat voor de tyd van Mozes, die op Gods bevel, volgens Exod. 17: vs 14. Doe zeide de Heere tot Mozes, fchryf dit ter gedagtenisfe in een boek, en andere plaatTen, dit het eerfle gedaan beeft, dit woord niet befchreeven is geweeft: maar God maakte zyne bevelen toen bekent aan den Menfch, door mondelyke overleeveringen, volgens Gen. 18: vs 10. Want tk hebbe hem gekent, op dat hy zyne Kinderen en zyne Huize na hem zoude btveelen, ende zy den weg des Heere houden, om te doen ge. rechtighcid ende gerichte, welken toen ter tyd, om meer dan eene rede, zuiver konden bewaart worden.

1. Het geene in ditopzigteen groot voorrecht voor hen was, is, dat hunne leeftyden

zeer

Sluiten