Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 II. Hoofdstuk PharaÖs Dochter genaamt te worden, verkiezende liever, met het Volk Gods kwaalyk gehandelt te worden; dan voor eene tyd de genietinge der Zonden te hebben; — en achtede de verfmaadheid Chrijli meerder rykdomme te zyn, dan alle de fchatten van JEgypten; daarenboven, gaat hy niet voorby zyne eige zwakheden en ftruikelingen te verhaalen, en opent het verhaal zyner bedieninge met eene fnoode daad, namelyk de Moord van eene ^Egyptenaar.

En, wat teekenen van onpartydigheid vind men in de Schriften der Euangeliften en Apoftelen? want, geeven zy ons kondfchap van de heiligheid van Chriftus, en van zyne zegepraalende Hemelvaart; —zy fchroomen ook niet de neederige ftaat van zyn Geboorte, Leeven, en de fmaadelyke en fchandelyke Kruisdood, die hy, na den gevloekte Moordberg met peinelyke flappen opgeklommen te zyn, daar ondergaan heeft, opentlyk te melden;—en door hunne eige geringe afkomft en beezigheden, onweetendheid en misflagen, trotfe oneenigheden,

laf-

Sluiten