Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de H. Schriftuur, 99

wet voorlygaan, tot dat het alles zal zyn gefchied: de Eeuwige geduurzaamheid der wet aantetoonen.

2. Uit de geduurige aanpryzing van de wet en de Propheeten, in en onder het N. T.; Luc. 16: vs 29. Abraham zeide tot hem, zy hebben Mofem en de de Propbeeten, dat zy die hoorer.; Joh. 5: vs 39. Onderzoek, de Schrij ten;

Tegenw. Chriflus leert echter uitc'rukkelyk,Luc iC: vs 15. dat de wet maar duurt tot op Johannis.

A. Op deze plaats, is Chriflus 'er wel verre af, om de leere, in het O. en N. T. vervat , tegen eikanderen te Hellen, als wezently k van den anderen verfchillende: maar, toont de onderfcheide manier van openbaaring, die onder deze tweederley huishouding heeft plaatfe gehad ; als hebbende de eerfte tot inhoud , den beloofde Messias, de laaft e, de vervulling van deze belofte, en dus zyne komfl zelve; — en , deze plaatfe vergeleeken met Mam. XI: vs «3 —Want alle dePropheeten en de wet, hebben tot Johannes toe geproG 2 phe-

Sluiten